មន្ត្រីឥណទានហាត់ការ

Trainee
Baek Chan Branch, Chaom Chau Branch, Kien Svay Branch, Tuol Kok Branch
Posted 2 years ago

បទពិពណ៌នាការងារ៖

រយៈពេលសិក្សា៖ ១-២ខែ និងវាយតម្លៃចូលជាបុគ្គលិក​ និងមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្តល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលសិក្សា។​

រាយការណ៍ជូន៖  នាយកសាខា

នាយកដ្ឋាន៖ ឥណទាន

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ៖

  • សិក្សាពីគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីឥណទាន
  • សិក្សាពីការប្រើប្រាស់ទម្រង់គំរូកម្ចី និងការបំពេញព័ត៌មាន
  • ចុះតំបន់ប្រតិបត្តិការជាមួយមន្ត្រីឥណទានដើម្បីសិក្សាពីវាយតម្លៃអតិថិជនដែលស្នើកម្ចី​
  • សិក្សាពីការបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងអតិថិជន​នៅក្នុងតំបន់ ប្រតិបត្តិការ​
  • ​សិក្សាពីនិតិវិធីផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់ស្ថា​ប័ន​
  • ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស៖

  • មាន ឬ​ មិនមានបទពិសោធន៍ការងារ
  • មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ ឬ ជានិស្សិត
  • មានទំនាក់ទំនងល្អ និងការតាំងចិត្តធ្វើការងារ​ខ្ពស់
  • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានភាពស្មោះត្រង់

Job Features

Job Categoryឥណទាន
Number of Post20

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.