មន្ត្រីឥណទានជាន់ខ្ពស់

មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់
Baek Chan Branch, Chaom Chau Branch, Kien Svay Branch, Tuol Kok Branch
Posted 2 years ago

ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការងារ៖

 • សិក្សាវាយតម្លៃអតិថិជនដែលស្នើកម្ចីឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
 • បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងអតិថិជន​នៅក្នុងតំបន់ ប្រតិបត្តិការ​អោយបានទំលំទូលាយ​
 • តាមដានស្ថានភាពអតិថិជនដែលទទួលបានកម្ចី និង ដោះស្រាយកម្ចីសងយឺត​
 • ប្រមូលប្រាក់សងត្រលប់របស់អតិថិជន និងទូទាត់ ជាមួយបេឡាធិការ​​
 • ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរដែនដី​
 • ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់ស្ថា​ប័ន ឲ្យ បានទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ ​
 • ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។

នាយកដ្ឋាន: ឥណទាន

រាយការណ៍ជូន:  នាយកសាខា

លក្ខខណ្ឌក្នុងការជ្រើសរើស៖

 • មានបទពិសោធន៍ជាមន្ត្រីឥណទានចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅ
 • មានសញ្ញាបត្រទុតិយភូមិ​ ឬ ជានិស្សិត
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ និងការតាំងចិត្តធ្វើការងារ​ខ្ពស់
 • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម និងមានភាពស្មោះត្រង់

អត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបាន៖​

• ប្រាក់បៀវត្សដែលមានការប្រកួតប្រជែង
• ការវាយតម្លៃការងារ និងការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ
• ប្រាក់លើកទឹកចិត្តប្រចាំត្រីមាស
• ប្រាក់លើកទឹកចិត្តដំណាច់ឆ្នាំ
• ប្រាក់លើកទឹកចិត្តការលក់ប្រចាំខែ
• ប្រាក់ថ្លៃសាំង និង កាតទូរស័ព្ទប្រចាំខែ
• ធានារ់ាប់រងសុខភាព និងគ្រោះថ្នាក់ការងារ (២៤ម៉ោង)
• ប្រាក់បំប៉នសុខភាពប្រចាំខែ
• ឯកសណ្ឋាន ៣កំប្លេក្នុងមួយឆ្នាំ
• ដំណើរកំសាន្តប្រចាំឆ្នាំ និងទៅក្រៅប្រទេស
• ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាល
• អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗ

Job Features

Job Categoryឥណទាន
Number of Post10
Expire Date10-05-2019

Apply Online

A valid email address is required.
A valid phone number is required.