ឥណទានប្រាក់បៀវត្សបុគ្គល

កាន់តែងាយស្រួលក្នុងការបង្កើនស្តង់ដាររស់នៅរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្តល់ជូនដោយ សម្បត្តិ ហ្វាយនែន។ សម្រាប់អតិថិជនដែលជានិយោជិតនៃបណ្តាក្រុមហ៊ុននានា អង្គការក្រៅ​​​​​​រដ្ឋាភិបាល ឬស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល នឹងអាចទទួលបានប្រាក់កម្ចីដោយមិនចាំបាច់មានទ្រព្យធានា។ នៅទីនេះយើងផ្តល់ជូននូវឥណទានប្រាក់បៀវត្សបុគ្គល ដែលមានលក្ខខណ្ឌ និងអត្រាការប្រាក់សក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក។

លក្ខខណ្ឌ ពណ៌នា
អត្រាការប្រាក់ សមរម្យ
ទំហំឥណទាន < 3,000 ដុល្លារអាមេរិក
រយៈពេលឥណទាន 6-24 ខែ
ការសងត្រលប់ បង់ថេរ, រំលោះប្រាក់ដើម
ឯកសារតម្រូវ

  • ឯកសារសម្គាល់អត្តសញ្ញាណ
  • កិច្ចសន្យាការងារ
  • ប្រតិបត្តិការធនាគារ (3 ខែចុងក្រោយ) ឬ លិខិតបញ្ជាក់ប្រាក់បៀវត្ស
  • ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  • មិនតម្រូវទ្រព្យធានា
  • រយៈពេលបំពេញការងារចាប់ពី 6 ខែ
  • ប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី 200​ ដុល្លារអាមេរិក
  • មានប្រវត្តិឥណទានល្អ (ប្រសិនបើធ្លាប់ប្រើឥណទានកន្លងមក)
Loading...