សងត្រលប់តាមរយៈដៃគូសហការទូទាំងប្រទេស

ដៃគូអាជីវកម្ម លេខកូដ ទំហំទឹកប្រាក់ (ជាដុល្លារ) កម្រៃសេវា (ជាដុល្លារ) ទំហំទឹកប្រាក់ (ជារៀល) កម្រៃសេវា (ជារៀល)
ភ្នាក់ងារ ទូរស័ព្ទដៃ ភ្នាក់ងារ ទូរស័ព្ទដៃ
ស្ពីតផេ 5555 ≤ 500 0.50 មិនទាន់ដំណើរការ សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ
> 500 – 1,000 1.00
ទ្រូម៉ាន់នី 5555 ≤ 3,000 មិនគិតកម្រៃសេវា មិនគិតកម្រៃសេវា សមមូលដុល្លារ មិនគិតកម្រៃសេវា មិនគិតកម្រៃសេវា
វី 7027 ≤ 500 0.50 0.50 សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ
អ៊ីម៉ាន់នី 5555 ≤ 500 0.40 0.25 សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ សមមូលដុល្លារ
> 500 – 1,000 0.75 0.45
ស្មាតលុយ 1166 < 100.49 0.25 0.25 < 401,900 1,000 < 401,900
100.49 – 300.49 0.38 0.38 401,900 – 1,201,900 1,500 401,900 – 1,201,900
 > 300.49  1.00  1.00  > 1,201,900  4,000  > 1,201,900

ចំណាំ៖
■ សូមធ្វើការសងត្រលប់តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម (ភ្នាក់ងារ ឬតាមទូរស័ព្ទ) ឲ្យបានមុនម៉ោង ៣ រសៀល។
■ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងក្រោយម៉ោង ៣ រសៀល នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាការបង់សម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។
■ ករណីយឺតយ៉ាវ លោកអ្នកត្រូវបង់រួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់ និងប្រាក់ពិន័យ តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម ឬបង់នៅតាមសាខារបស់
សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ដោយផ្ទាល់ក៏បាន។

របៀបសងត្រលប់តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម

របៀបទី ១៖
ការសងត្រលប់តាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់ដៃគូអាជីវកម្មនីមួយៗ នៅតាមទីតាំងជិតលោកអ្នកបំផុត ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយតារាងសងប្រាក់របស់លោកអ្នក

របៀបទី ២៖
ការសងត្រលប់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ (ក្នុងករណីលោកអ្នកមានគណនីជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម)

មិនទាន់ដំណើរការណ៍!

*989# បញ្ជូន
១. ជ្រើសយក Bill Payment
២. ជ្រើសយក Enter Biller
៣. វាយលេខកូដ ៧០២៧
៤. បញ្ចូលលេខគណនីសន្សំ ១៣ខ្ទង់
ដែលមានក្នុងតារាងសងប្រាក់
៥. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
៦. ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក
៧. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ រួចចុចយល់ព្រម
សារបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ

*868# បញ្ជូន
១. ជ្រើសយកគណនី ដុល្លារ
២. ជ្រើសយក Bill Payment
៣. ជ្រើសយក Service Payment
៤. វាយលេខកូដ ៥៥៥៥
៥. បញ្ចូលលេខគណនីសន្សំ ១៣ខ្ទង់
ដែលមានក្នុងតារាងសងប្រាក់
៦. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
៧. បញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នក
៨. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
៩. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ រួចចុចយល់ព្រម
សារបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ

មិនទាន់ដំណើរការណ៍!

មិនទាន់ដំណើរការណ៍!

Loading...