សងត្រលប់តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសដែលលោកអ្នកកអាចជ្រើសរើសដើម្បីសងប្រាក់មក សម្បត្តិ ហ្វាយនែន

ដៃគូអាជីវកម្ម លេខកូដ សងត្រលប់នៅតាមភ្នាក់ងារ សងត្រលប់តាមរយៈទូរស័ព្ទ
ទំហំទឹកប្រាក់ កម្រៃសេវា ទំហំទឹកប្រាក់ កម្រៃសេវា
ទ្រូម៉ាន់នី ៥៥៥៥ តិចជាង ឬស្មើ ៣០០ដុល្លារ ០,៣០ដុល្លារ តិចជាង ឬស្មើ ៣០០ដុល្លារ ០,៣០ដុល្លារ
៥,0១ដុល្លារ ដល់ ៣០ដុល្លារ ០,៤០ដុល្លារ ៥,0១ដុល្លារ ដល់ ៣០ដុល្លារ ០,៤០ដុល្លារ
៣០,០១ដុល្លារ ដល់ ៣.០០០ដុល្លារ ១,០០ដុល្លារ ៣០,០១ដុល្លារ ដល់ ៣.០០០ដុល្លារ ១,០០ដុល្លារ
វិង ៧០២៧ តិចជាង ឬស្មើ ៥០០ដុល្លារ ០,៥០ដុល្លារ តិចជាង ឬស្មើ ៥០០ដុល្លារ ០,៥០ដុល្លារ
អ៊ីម៉ាន់នី ៥៥៥៥ តិចជាង ឬស្មើ ៥០០ដុល្លារ ០,៤០ដុល្លារ តិចជាង ឬស្មើ ៥០០ដុល្លារ ០,២៥ដុល្លារ
៥០១ ដល់ ១.០០០ដុល្លារ ០,៧៥ដុល្លារ ៥០១ ដល់ ១.០០០ដុល្លារ ០,៤៥ដុល្លារ
ស្មាតលុយ ១១៦៦ តិចជាង ឬស្មើ ៥ដុល្លារ ០,០៥ដុល្លារ តិចជាង ឬស្មើ ៥ដុល្លារ ០,០៥ដុល្លារ
៥,0១ដុល្លារ ដល់ ៣០ដុល្លារ ០,១០ដុល្លារ ៥,0១ដុល្លារ ដល់ ១០០ដុល្លារ ០,១០ដុល្លារ
៣០,០១ដុល្លារ ដល់ ៣.០០០ដុល្លារ ០,៤០ដុល្លារ ១០០,០១ដុល្លារ ដល់ ១.០០០ដុល្លារ ០,៤០ដុល្លារ

ចំណាំ៖
■ សូមធ្វើការសងត្រលប់តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម (ភ្នាក់ងារ ឬតាមទូរស័ព្ទ) ឲ្យបានមុនម៉ោង ៣ រសៀល។
■ រាល់ប្រតិបត្តិការដែលធ្វើឡើងក្រោយម៉ោង ៣ រសៀល នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាការបង់សម្រាប់ថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។
■ ករណីយឺតយ៉ាវ លោកអ្នកត្រូវបង់រួមទាំងប្រាក់ដែលត្រូវបង់ និងប្រាក់ពិន័យ តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម ឬបង់នៅតាមសាខារបស់
សម្បត្តិ ហ្វាយនែន ដោយផ្ទាល់ក៏បាន។

របៀបសងត្រលប់តាមរយៈដៃគូអាជីវកម្ម

របៀបទី ១៖
ការសងត្រលប់តាមរយៈភ្នាក់ងាររបស់ដៃគូអាជីវកម្មនីមួយៗ នៅតាមទីតាំងជិតលោកអ្នកបំផុត ដោយគ្រាន់តែភ្ជាប់ជាមួយតារាងសងប្រាក់របស់លោកអ្នក

របៀបទី ២៖
ការសងត្រលប់តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ (ក្នុងករណីលោកអ្នកមានគណនីជាមួយដៃគូអាជីវកម្ម)

*989# បញ្ជូន
១. ជ្រើសយក Bill Payment
២. ជ្រើសយក Enter Biller
៣. វាយលេខកូដ ៧០២៧
៤. បញ្ចូលលេខគណនីសន្សំ ១៣ខ្ទង់
ដែលមានក្នុងតារាងសងប្រាក់
៥. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
៦. ផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នក
៧. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ រួចចុចយល់ព្រម
សារបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ

*868# បញ្ជូន
១. ជ្រើសយកគណនី ដុល្លារ
២. ជ្រើសយក Bill Payment
៣. ជ្រើសយក Service Payment
៤. វាយលេខកូដ ៥៥៥៥
៥. បញ្ចូលលេខគណនីសន្សំ ១៣ខ្ទង់
ដែលមានក្នុងតារាងសងប្រាក់
៦. បញ្ចូលចំនួនទឹកប្រាក់ត្រូវបង់
៧. បញ្ចូលឈ្មោះរបស់លោកអ្នក
៨. បញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទ
៩. បញ្ចូលលេខកូដសម្ងាត់ រួចចុចយល់ព្រម
សារបញ្ជាក់ពីការធ្វើប្រតិបត្តិការបានជោគជ័យ

មិនទាន់ដំណើរការណ៍!

មិនទាន់ដំណើរការណ៍!